พบการทุจริตประพฤติมิชอบ โปรดแจ้ง งานวินัยและนิติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โทร 054 719587 หรือสายด่วนรัฐบาล 1111 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คุรุสภาจังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ของบุคลากรในสังกัด และในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
รับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 28 เม.ย. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 22 เม.ย. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 01 เม.ย. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 06 พ.ย. 61
รายชื่อโรงแรมที่พักจังหวัดน่าน 27 ก.ค. 61
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดน่าน 21 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผลงานบุคลากร 38 ค (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 08 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน่าน 07 ก.พ. 61
ประกาศผลการรับโอนบุคลากร 19 ม.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ 19 ม.ค. 61
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้าง 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 282,600 บาท ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านอินเตอร์ซัพพลาย 11 เม.ย. 65
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ครุภัณฑ์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย วงเงิน 425,650 บาท 11 เม.ย. 65
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 05 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 29 ก.ย. 63
ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 1 รายการ 18 ก.ย. 63
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 1 รายการ 18 ก.ย. 63
ขอบเขตโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 1 รายการ 18 ก.ย. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 63
เอกสาร ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ ๔ กลุ่มรายการ 12 พ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ. 19 พ.ค. 65
ประกาศเรื่อง องค์ประกอบ น้ำหนักคะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมินในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 17 พ.ค. 65
ซักซ้อมความเข้าใจการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 05 เม.ย. 65
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งประกาศเรื่อง เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 04 เม.ย. 65
อบจ.ภูเก็ต ประกาศรับโอนข้าราชการครู อบจ.หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นฯ หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 24 มี.ค. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 22 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ 21 มี.ค. 65
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2564 21 มี.ค. 65
ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 18 มี.ค. 65
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพระราชทานฯในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 18 มี.ค. 65
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
UFALION168 ที่นี่แตกง่าย มีเกมให้เล่นมากมาย (4/0) 23 พ.ค. 65
ดูคะแนนสอบครูผู้ช่วยปี 2564 ได้จากไหนบ้างคะ (108/1) 09 เม.ย. 65
กรุณาเปิดสอบผอ. ผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับบัญชีหมดเขตตามที่กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์2564 ขอบพระคุณอย่างสูง (1645/1) 05 ต.ค. 63
ขอให้กรุณาเปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษาในเดือนมกราคม2563 (981/1) 02 ม.ค. 63
ขอให้กรุณาเปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษาในเดือนมกราคม2563 (521/0) 02 ม.ค. 63
การคัดเลือกบุคล เพื่อบรรจุครูผู้ช่วย กรณีทีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
สรุปผลการรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ กศจ.น่าน วันที่ 29 มีนาคม 2564
สรุปผลการรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ กศจ.น่าน วันที่ 28 มีนาคม 2564
การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
แจ้งวัน เวลา สถานที่ ประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันผ่านภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการการ
การยื่นความประสงค์ของผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เอกสารเผยแพร่
คู่มือร้องทุกข์
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค4
ประกาศจำนวนราษฏรตามหลักฐานการทะเบียนราษฏร
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน พ.ศ.2565
คู่มือ นิเทศ การจัดกิจกรรมลูกเสือมรสถานศึกษา
คู่มือการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สควค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ประกาศรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สำเนาหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 519 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และย้ายข้าราชการฯสังกัดสพป.น่านเขต 2
เอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลข 5 (ประกาศกศจ.น่าน เรื่ององค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน คะแนนประเมินฯ)
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1-4
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสพป.น่าน เขต2
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๒
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจภาพรวมของเว็บไซต์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1234851
Page Views 2559958
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 71 9587  โทรสาร
054719588
e-mail : nan.peo.4@gmail.com