พบการทุจริตประพฤติมิชอบ โปรดแจ้ง งานวินัยและนิติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โทร 054 719587 หรือสายด่วนรัฐบาล 1111 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประดับอินธนูให้กับข้าราชการครูบรรจุใหม่
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ของบุคลากรในสังกัด และในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
รับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 28 เม.ย. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 22 เม.ย. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 01 เม.ย. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 06 พ.ย. 61
รายชื่อโรงแรมที่พักจังหวัดน่าน 27 ก.ค. 61
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดน่าน 21 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผลงานบุคลากร 38 ค (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 08 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน่าน 07 ก.พ. 61
ประกาศผลการรับโอนบุคลากร 19 ม.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ 19 ม.ค. 61
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องประกาศแผนซื้อจ้าง โครงการเช่ารถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง งบผูกพัน 2566-2570 19 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้าง 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 282,600 บาท ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านอินเตอร์ซัพพลาย 11 เม.ย. 65
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ครุภัณฑ์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย วงเงิน 425,650 บาท 11 เม.ย. 65
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 05 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 29 ก.ย. 63
ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 1 รายการ 18 ก.ย. 63
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 1 รายการ 18 ก.ย. 63
ขอบเขตโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 1 รายการ 18 ก.ย. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการพัฒนางานฯของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามม.38ค.(2) ระดับชำนาญการ สังกัดสพป.น่านเขต 1 02 ก.ย. 65
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง องค์ประกอบ น้ำหนักคะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมินบุคคล 02 ก.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิส (ฺBest Practice)โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)นวัตกรรมการศึกษาเพื่อศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 ส.ค. 65
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 22 ส.ค. 65
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 22 ส.ค. 65
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดสัดส่วนอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามม.38 ค.(2) สังกัดสป.ศธ. 22 ส.ค. 65
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามม.38 ค.(2) สังกัดสพป.ชุมพร เขต 2 06 มิ.ย. 65
สำนักงานก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ. 19 พ.ค. 65
ประกาศเรื่อง องค์ประกอบ น้ำหนักคะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมินในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 17 พ.ค. 65
ซักซ้อมความเข้าใจการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 05 เม.ย. 65
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
กรุณาเปิดสอบผอ. ผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับบัญชีหมดเขตตามที่กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์2564 ขอบพระคุณอย่างสูง (1952/1) 05 ต.ค. 63
ขอให้กรุณาเปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษาในเดือนมกราคม2563 (1291/1) 02 ม.ค. 63
ขอให้กรุณาเปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษาในเดือนมกราคม2563 (892/0) 02 ม.ค. 63
การคัดเลือกบุคล เพื่อบรรจุครูผู้ช่วย กรณีทีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
สรุปผลการรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ กศจ.น่าน วันที่ 29 มีนาคม 2564
สรุปผลการรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ กศจ.น่าน วันที่ 28 มีนาคม 2564
การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
แจ้งวัน เวลา สถานที่ ประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันผ่านภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการการ
การยื่นความประสงค์ของผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เอกสารเผยแพร่
คู่มือร้องทุกข์
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค4
ประกาศจำนวนราษฏรตามหลักฐานการทะเบียนราษฏร
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน พ.ศ.2565
คู่มือ นิเทศ การจัดกิจกรรมลูกเสือมรสถานศึกษา
คู่มือการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สควค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ประกาศรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สำเนาหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 519 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๒
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2565
ประกาศ กศจ.น่าน เรื่องประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2565
รายละเอียดการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา/สิ่งที่ต้องเตรียม
ประกาศ กศจ.น่าน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพฐ.ปี 2565
ประกาศ กศจ.น่าน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี 2565
รายงานจำนวนผู้สมัครคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพฐ.ปี 2565 ระหว่างวันที่ 21-27มิย.65
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สังกัดสพป.น่าน เขต 2
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างหลักฐาน การตรวจ ATK ด้วยตนเอง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู
เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ หมายเลข 1 - 6
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามม.38 ค
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเ
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.เชียงใหม่ มาขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ประกาศ กศจ.น่าน เรื่อง การนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.เชียงใหม่ ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ.น่าน
การนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.เชียงราย มาขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันต
ประกาศ กศจ.น่าน เรื่อง การนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.เชียงราย ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ.น่าน
    กันยายน 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจภาพรวมของเว็บไซต์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 23/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 1516279
Page Views 2925597
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 71 9587  โทรสาร
054719588
e-mail : nan.peo.4@gmail.com