กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นายมงคล สายสูง
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางจารุณี จิตตธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ