กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นายมงคล สายสูง
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางศุภานัน คีตะรัตนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางจารุณี จิตตธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ