กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางนวเนตร ยอดอุดม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสาธินี มั่นเหมาะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวเรณุกา รัตนวิฑูรย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ