กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางสุชาดา ไตรจินดา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรี พงษ์พิณิตย์ อุทธิยา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ สารถ้อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางปิยะนุช ไชยสมทิพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสุกิจ สุวรรณ์
ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ

นางชิรญา พิชัยวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางกรกนก แสวงผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายนภัทร เครือผดุงสกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางปาณิศา จินะแปง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวพิมพ์วลัญช์ ชัยชนะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางภัทรวดี จันไชยยศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวอชิรากรณ์ กุศล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายภัคพงษ์ สีหราช
ศึกษานิเทศก์