กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวาสนา จินตเวชศาสตร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอัณณ์ญาดา กิวัฒนา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายศราวุธ ศิลป์ท้าว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายรัฐธนันท์ ปันยศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุวิมล หน่อท้าว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายศิวกร ศรีสนิท
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนารินทร์ ชินันท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ