กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางเวทิการ์ เหลืองเจริญรัศมี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวอัจฉรา อินต๊ะวิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวปาลิกา คำวรรณ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายโชคชัย อุดพรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวพิชยา สุทธิแสน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ