กลุ่มนโยบายและแผน

นายณรงค์ พันหนูเทียน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสกนธรัตน์ วงศ์สิริโชตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางพสชณันค์ พรหมจรรย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเอกพันธ์ ทิพย์จำนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายจีระวัฒน์ อินทำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวนนวรัตน์ ณีวัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ