กลุ่มอำนวยการ

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางอร่าม เทียมทินกฤต
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นายวีระชัย เทียมทินกฤต
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวผ่องผิว สุทธิ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสุพัตรา จิณะไชย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ