กลุ่มอำนวยการ

นางหัสยา พันหนูเทียน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางอร่าม เทียมทินกฤต
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นายวีระชัย เทียมทินกฤต
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวผ่องผิว สุทธิ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางสุพัตรา จิณะไชย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายกุลธวัช อินนา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ