ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มิ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุล เทพกอม
ตำแหน่ง : รักษาการศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2561 - 7 ม.ค. 2562
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพิน บังคอม
ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ม.ค. 2562 - 10 พ.ย. 2563
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางณันศภรณ์ นิลอรุณ
ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
เบอร์โทร :