ข้อมูลผู้บริการปัจจุบัน
ข้อมูลผู้บริการปัจจุบัน

                                                               ประวัติศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ โทร : 089 728 8228  

อีเมล : water5678914@gmail.com

 

การศึกษา

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) การประถมศึกษา-วัดผลการศึกษา ม.บูรพา จ.ชลบุรี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การรับราชการ

 


ตำแหน่ง/ระดับ สังกัด ปี


1. อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านยายจั่น สปอ.ระยอง สปจ.ระยอง 2535
2. อาจารย์ 1 ระดับ  3 โรงเรียนวัดบางคราม สปอ.ท่าฉาง สปจ.สุราษฎร์ธานี  2539
3. ครูใหญ่โรงเรียนบ้านค้อกลาง บ้านท่านาง สปอ. พุนพิน สปจ. สุราษฎร์ธานี 2542
4. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  1 2553
5.รองศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (อำนวยการ ระดับต้น) 19 มิ.ย.60-20 มิ.ย.61
6.รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 2  1  มิ.ย.61 - 30 ม.ค.62
7.รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 ม.ค.62 -11  มิ.ย.62
8.รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 มิ.ย.62 - 12 มิ.ย.63
9.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อำนวยการ ระดับสูง) 13 พ.ย.63 
 

                                                               ประวัติรองศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ โทร :   0614214236

อีเมล : Ti09774@gmail.com

 

การศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิตทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (ศบ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

การรับราชการ

 


ตำแหน่ง/ระดับ สังกัด ปี


1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3   10 มิ.ย. 2534
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  1 ต.ค. 2541
3. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  1 เม.ย. 2558
4.ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2560
5. รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อำนวยการ ระดับต้น) 8 ก.ย. 2563