แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

ค่านิยมองค์กร

“ NAN ”

N = Nice person มีบุคลากรที่ดี 

A = Accountability มีความรับผิดชอบ

N = Network for Education มีการสร้างเครือข่ายเพื่อการศึกษา