ภารกิจและหน้าที่
ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 787.04 KB