วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คนน่าน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน น้อมนําพระบรมราโชบายที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑

 

พันธกิจ

) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนําพระบรมราโชบายที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่ ๒๑


๒) พัฒนาทักษะอาชีพแก่คนน่านให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน


๓) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติและส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน


๔) สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคนน่านให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเสมอ ภาค ทั่วถึงและต่อเนื่อง


๕) ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖) พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ